`Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens` luidt het Nederlandse bekende spreekwoord. Dit ervaren wij met z’n allen ook zo! Dit was immers ook de doelstelling van de nieuwe zorgwetswijziging 2015. De burgers moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen, tot het echter niet meer gaat. Pas als het thuis niet meer gaat, heeft iemand recht op een plek in een zorginstelling.

Het is een feit dat Nederland steeds meer aan het verkleuren en veranderen is. De diversiteit zal alleen maar blijven toenemen. In 2020 zal het aantal niet-westerse allochtonen toegenomen zijn tot 2,1 miljoen mensen en 2025 zijn hoogtepunt bereiken. Dit betekent dat het potentiële cliëntenbestand en medewerkersbestand in de toekomst steeds diverser moeten zijn. Om ook de allochtone doelgroepen naar wens en behoefte zorg en/of begeleiding te kunnen verlenen in hun eigen waarden & normen en taal. Dit is zeer van belang, doordat de ouderen terugvallen op hun moedertaal naar mate ze steeds ouder worden. De vraag naar goede en gekwalificeerde tweetalige medewerkers neemt alleen maar toe. Daar waar de familieleden zelf de zorg niet (meer) kunnen bieden of overbelast raken als mantelzorgers, zal een beroep worden gedaan op een professionele cultuurspecifieke zorgorganisatie.

Waarom Care?

Wij hechten veel waarde aan verantwoorde hoog kwalitatieve betrouwbare zorgverlening, zodat u bij onze veilige handen “Carehands” bent en uw welverdiende zorg krijgt die u nodig heeft! Onze uitgangspunten zijn: gezondheid, woon- en leefomstandigheden, participatie en mentaal welbevinden. Belangrijk hierbij is om rekening te houden met de diverse facetten, zodat mensen -ook uit andere culturen- zich thuis kunnen voelen binnen de Nederlandse samenleving, zich niet afzonderen, maar juist blijven participeren. Onze cliënten en hun mantelzorger(s) worden continu betrokken bij het opstellen, evalueren en bijstellen van de zorgbehoefte en het zorgplan waarbij de zorgvraag centraal staat en passend zorg op maat wordt geboden. Onze medewerkers zijn geschoold en zijn professioneel. Elk medewerker overhandigt ons bij indiensttreding een VOG verklaring omtrent het gedrag.

U of uw naasten kunnen bij ziekte, ongeval, handicap, chronische kwalen, ouderdom zorgbehoevend worden. Bij de hulp die we leveren gaan we uit van zelfredzaamheid en we proberen deze te bevorderen.

Immers ons motto luidt:  Uw welverdiende zorg!